Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice będzie partnerem w projekcie dotyczącym zachowania dziedzictwa kulturowego, realizowanym przez Gminę Popielów.

Gmina Popielów w partnerstwie z Rzymskokatolicką Parafią pw. świętego Michała Archanioła w Karłowicach, Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona oraz Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice w ramach

Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie 05.03.01 Dziedzictwo kulturowe i kultura
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie

Wartość projektu to ogółem: 374 589,52 zł, w tym środki z Unii Europejskiej  –  299 634,17 zł oraz z budżetu Partnerów Projektu – 74 955,35 zł. Projekt realizowany będzie w okresie 2020-2021.

Projekt partnerski ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz popularyzację i poprawę jego dostępności poprzez renowację zabytkowego kościoła w Kurzniach wpisanego do rejestru zabytków, utworzenie szlaku architektonicznego K.F. Schinkla oraz podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat walorów i ochrony zabytków.

Właśnie w tym ostatnim punkcie stowarzyszenia będzie wsparciem dla Urzędu Gminy, bowiem włączy się w działania edukacyjno-informacyjne, polegające na cyklu spotkań dla mieszkańców gminy Popielów. Być może nie każdy z tutejszych mieszkanców ma świadomość, że organy znajdujące się w naszej świątyni również zostały zaprojektowane przez K.F. Schinkla.

Więcej ma temat w artykule Z czego powinniśmy być dumni. Czy Schinkel projektował kościół w Starych Siołkowicach?”.