Łączna pula nagród wynosi 5 000 zł! Nagroda główna to laptop, a 3 wyróżnione prace nagrodzone zostaną tabletami!

Wystarczy tylko narysować lub naszkicować przykładowy projekt herbu Starych Siołkowic i opisać w kilku słowach symbolikę, a grafik zajmie się resztą!

Prace wraz z załącznikami należy przesłać do 30 czerwca 2018r. na adres:

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice
46-083 Stare Siołkowice, ul. Michała 55 

lub dostarczyć do:

Sołtys wsi Danuty Izydorczyk
46-083 Stare Siołkowice, ul. Michała 12


Miło nam zakomunikować, że Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice przystępuje do realizacji zadania pn. “Z historią za pan brat. Herb dla Starych Siołkowic.”

Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom poznania i kultywowania historii lokalnej poprzez stworzenie herbu wsi Stare Siołkowice, promującego miejscowość znajdującą się w obszarze LGD. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Regulaminem konkursu i udziału w nim. Konkurs trwa od 01 marca 2018 do 30 czerwca 2018 roku.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu grantowego Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak i jest finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania 6.366,00 zł.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną – laptopa, a 3 wyróżnione prace nagrodzone zostaną tabletami.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zadanie opracowane przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice współfinansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego
Promocja obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach poddziałania 19.2
“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

REGULAMIN KONKURSU NA HERB WSI STARE SIOŁKOWICE

 

I. WPROWADZENIE

 1. Założeniem konkursu jest opracowanie herbu wsi Stare Siołkowice, który wpłynie na podniesienie rozpoznawalności wizualnej wsi.
 2. Wyłoniony w konkursie projekt herbu, po dokonaniu opracowania graficznego, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Starych Siołkowic z możliwością pobrania na smartfon.

II: ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice,
46-083 Stare Siołkowice, ul. Michała 55, zwane dalej Organizatorem.

III. CEL KONKURSU

 1. Wzbudzenie zainteresowania lokalną tradycją, historią i kulturą.
 2. Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego przodków.
 3. Zaangażowanie społeczności lokalnej w stworzenie symbolu identyfikującego mieszkańców wsi.
 4. Promocja wsi Stare Siołkowice w regionie, w kraju i za granicą.

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Starych Siołkowic oraz okolicznych miejscowości z terenu Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak.
 2. W konkursie może brać udział każdy, preferowany jest jednak udział młodzieży nie pracującej do 25 roku życia oraz osób w wieku 50+.
 3. Każdy uczestnik powinien wykazać się podstawową znajomością wiedzy historycznej, kulturowej i dziejowej wsi Stare Siołkowice.

V. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu i jego zaakceptowania.
 2. Każda praca musi być wykonana indywidualnie.
 3. Każda praca wykonana zostaje w dowolnej technice plastycznej lub graficznej w formacie A-4, uwzględniając w treści charakterystyczne elementy wsi, zasoby kulturowe i historyczne, będące wyróżnikiem sołectwa.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć:
 5. a) opis herbu i symboliki oraz opis zastosowanych kolorów (tynktura).
 6. b) w zaklejonej kopercie dane o autorze projektu: nazwisko i imię, adres, kontakt telefoniczny i emailowy (w przypadku osób nieletnich prosi się o podanie dodatkowo danych rodzica lub opiekuna).
 7. Nadesłanie pracy Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie projektu herbu/ jego opracowania graficznego w   gazecie lokalnej oraz na stronie internetowej Starych Siołkowic, a także w celach promocyjnych.
 8. Nadesłane prace pozostaną własnością Organizatora.
 9. Nadesłanie prac jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do wymogów przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wręczenia nagród.

VI. TERMINY

 1. Konkurs trwa od 01 marca 2018 do 30 czerwca 2018 roku.
 2. Prace, wraz z załącznikami należy przesłać na adres Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice, 46-083 Stare Siołkowice, ul. Michała 55 lub dostarczyć do Sołtys wsi, 46-083 Stare Siołkowice, ul. Michała 12.
 3. Podsumowanie konkursu odbędzie się w miesiącu wrześniu w Świetlicy Wiejskiej w Starych Siołkowicach.

VII. OCENA PRAC I NAGRODY

 1. Powołana przez Organizatora Komisja konkursowa, pod przewodnictwem znawcy zagadnień heraldyki wyłoni zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę główną (laptop) oraz przyzna 3 wyróżnienia (tablety).
 2. Kryteria oceny prac: przy ocenie prac komisja konkursowa kierować się będzie zachowaniem podstawowych zasad heraldyki, wyłonieniem odpowiedniego wyróżnika graficznego, stanowiącego symbol miejscowości oraz ogólną estetyką wykonania.
 3. Wybrany w konkursie herb zostanie przez grafika komputerowego opracowany graficznie i zamieszczony na stronie internetowej Starych Siołkowic. Zamieszczenie herbu z kodem QR będzie umożliwiało odbiorcom pobranie aplikacji na smartfon.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji o zmianie liczby nagród i wyróżnień oraz sposobach promocji nagrodzonych prac.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Starych Siołkowic oraz w prasie lokalnej po uroczystym podsumowaniu konkursu.
 2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.